UMREK kodunda "Doğal Taşlar" bölümünün değerlendirilmesi toplantısı yapıldı

7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı "Yatırımların proje desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair " torba kanunun 38. Maddesi ile de 3213 sayılı kanunun ek 14. madde eklenmesi ile de Maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla "kısa adı "UMREK" olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu" kurulmuştur.

Komisyonda, UMREK Kodunda yer alan Doğal Taşlar bölümün değerlendirilmesi ile ilgili 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü İMİB’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya sektör STK temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL sunumunun ardından STK temsilcileri görüşlerini aktardılar. Derneğimiz adına toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Ali EMİROĞLU, danışmanımız Yüksel CANKURTARAN ve Şirvan AVCI katıldılar.